fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Onderhavige voorwaarden zijn de algemene voorwaarden voor alle werkzaamheden uitgevoerd voor MULTI-SERVICE COMPANY BV, met
zetel te Lange dijkstraat 45/1, 2060 Antwerpen en gekend in de KBO onder het nummer BE0794.675.666, hierna genoemd ‘de leverancier’.
Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of
overeenkomst. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig zijn in zoverre zij uitdrukkelijk werd aanvaard door de leverancier.
De leverancier is niet verantwoordelijk voor alle aangelegenheden betreffende administratieve vergunningen. De klant bevestigt
in bezit te zijn van alle wettelijke toelatingen voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
De offertes van de leverancier zijn gebaseerd op door de klant verstrekte gegevens en zijn behoudens andersluidend beding 30 dagen
geldig. De offerte wordt een geldige overeenkomst van zodra zij ondertekend is door een persoon bevoegd om de leverancier in rechte te
verbinden. Het aanvangen van de werken zoals vermeld op de offerte wordt eveneens als een stilzwijgende instemming van de klant
beschouwd.
Artikel 3: Veiligheidscoördinatie
Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het
moment waarop onze offerte wordt overhandigd, niet begrepen in de offerteprijs.
Artikel 4: Onvoorzienbare omstandigheden
Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van
de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van
overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van de overeenkomst aan te vragen.
Artikel 5: Wijzigingen en meerwerken
5.1.Wijziging aan de oorspronkelijke overeenkomst
Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst moet
schriftelijk worden overeengekomen. Indien deze schriftelijke overeenkomst niet voorhanden is, zal er onweerlegbaar vermoeden van
instemming zijn met de uitvoering van deze werken door de loutere uitvoering ervan. Indien de klant niet reageert op de eventuele schriftelijke
wijzigingsvoorstellen van de leverancier binnen de drie dagen na verzending, worden deze nieuwe wijzigingen geacht te zijn aanvaard. Artikel
1793 BW is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.
5.2.Meerwerken
Onder meerwerk wordt verstaan elke wijziging aan de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering, elke handeling, levering, werk
of verandering van hoeveelheden die niet in de offerte beschreven is.
In afwijking van art. 1793 B.W. kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. Meerwerken op verzoek van de klant
worden aangerekend in regie of tegen vaste prijs. Bij gebreke aan vaste prijs, geldt de aanrekening in regie.
Indien de klant een opdracht verleent om werken uit te voeren zonder dat de leverancier kennis heeft van alle relevante informatie op het
ogenblik van de offerte, dan aanvaardt de klant om de leverancier te vergoeden voor alle meerwerken die voortvloeien uit het later ter kennis
krijgen van deze informatie. Alle meerwerken die voortvloeien uit deze ongekende relevant informatie worden aangerekend in regie.
Artikel 6: Prijzen en betaling
Alle prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro, exclusief BTW en andere taxen. Er wordt wel voorbehoud gemaakt voor eventuele typfouten of
materiële vergissingen.
De prijzen worden aangerekend ofwel tegen vaste prijs, ofwel in regie.
De leverancier zal de producten en diensten factureren overeenkomstig de modaliteiten in deze algemene voorwaarden, dan wel de offerte.
Indien deze voorwaarden of de offerte geen vermeldingen bevatten, dan worden de producten en diensten gefactureerd als volgt:
1.het voorschot bij ondertekening van de bestelbon/offerte, dit voorschot bedraagt de waarde van de in de offerte
vermelde materialen (met een minimum van 30%),
2.het resterende saldo volgens de vordering van de werken
Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijnen
7.1. De termijn van uitvoering wordt slechts definitief gegeven na ontvangst van het akkoord van de klant. De uitvoeringstermijn kan ook niet
aanvangen voordat de klant gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
7.2. De uitvoeringstermijn is steeds indicatief. De klant kan geen schadevergoeding vragen wegens vertraging van de werkzaamheden, noch
een ontbinding van de overeenkomst vragen.
7.3. Wijzigingen aan de overeenkomst (zoals omschreven in art. 3) doen de uitvoeringstermijn vervallen.
7.4. De klant is verantwoordelijk voor het voorzien en verwijderen van alle signalisatie en borden.
Artikel 8: Facturatie en betaling
8.1. Tenzij anders bepaald, zijn facturen betaalbaar 30 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling door de klant heeft de
leverancier, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest overeenkomstig (a) de Wet van 2 augustus
2002 tot bestrijding van betalingsachterstand in commerciële transacties indien de Klant niet de hoedanigheid van consument heeft of (b) de
wettelijke interestvoet indien de Klant de hoedanigheid van consument heeft, evenals op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het
openstaande bedrag met een minimum van 150 EUR. Voor elke aanmaning die per post wordt verstuurd, is een vergoeding van 20 EUR
verschuldigd. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van alle facturen die op dat ogenblik zijn
opgesteld lastens de klant. Mocht er gegronde twijfel ontstaan omtrent de juiste nakoming van de verplichtingen vanwege de klant, dan is
deze gehouden om op eerste verzoek zekerheidsstelling te verlenen
8.2. Elke klacht betreffende een factuur moet binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur door middel van een
aangetekend schrijven aan de leverancier worden bezorgd. Na deze periode zal geen enkele betwisting meer aanvaard worden.
8.3. Bij niet-betaling van een factuur heeft de leverancier het recht om de uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving
op te schorten. De niet-betaling van het voorschot vermeld onder art. 6.1 verleent de leverancier het recht om de overeengekomen
werkzaamheden en de overeengekomen uitvoeringstermijnen uit te stellen.
8.4. Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er
slechts de houder van. De leverancier mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt
en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de leverancier gedelgd heeft.
Bij een beroep op het recht op terugneming mag de leverancier de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van
zijn schade.
Wanneer de leverancier dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht
hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.
Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst
Een beëindiging van de overeenkomst, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk door de klant bij
aangetekend schrijven mits een vooropzeg van drie maanden voor de vervaldag. De klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane
kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen,
bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom incl. BTW voor het feit van het verder verlies van
de aanneming. Indien de leverancier zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt
verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons. Indien artikel 1794 van het
Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de leverancier bij de aanneming had kunnen winnen
bepaald op 10 % van de afgezegde werken
Artikel 10: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de leverancier kan slechts in gedrang komen indien de klant de leverancier onverwijld en deugdelijk in gebreke
heeft gesteld overeenkomstig art. 8.2, waarbij de klant de leverancier een redelijke termijn heeft gegund om aan de tekortkoming te
verhelpen, en de leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
De leverancier is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de leverancier is uitgegaan van de door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook als deze te goeder trouw zijn verstrekt.
De leverancier is in geen geval aansprakelijk voor:

 1. indirecte schade,
 2. schade die het factuurbedrag overstijgt dan wel het plafond van 25.000 EUR (zijde het laagste bedrag van beiden),
 3. schade tijdens het vervoer/transport,
 4. door de opdrachtgever en/of derden toegebrachte schade,
 5. schade ingevolge foutieve/onvolledige informatie, en/of
 6. het niet-naleven door de opdrachtgever van wettelijke of andere verplichtingen
  Aansprakelijkheid voor schade
  De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of
  onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor
  deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt.
  De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het
  verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook,
  met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als
  buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze
  firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de klant
  toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.
  Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis
  uitmaken.
  Conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in
  het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en
  maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke
  prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.
  De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.
  Artikel 12: overdracht van risico’s
  De door de artikelen 1788 en 1789 van het B.W. beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de
  levering van de materialen, goederen of installaties vordert.
  Artikel 13: Intellectuele eigendom
  Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van de leverancier, tenzij uitdrukkelijk
  anders overeengekomen.
  Artikel 14: Privacy en persoonsgegevens
  Alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt door de klant worden uitsluitend gebruikt voor het verwezenlijken van opdrachten die de
  klant heeft toevertrouwd aan de leverancier. Deze gegevens zijn beveiligd ter bescherming en garantie tegen diefstal, hacking, vernietiging of
  falsificatie. De gegevens van de klant zijn alleen toegankelijk door personen die gemachtigd zijn ze te verwerken en dit uitsluitend in het
  kader van de opdrachten die de klant heeft toevertrouwd.
  Artikel 15: Onderaannemers
  De leverancier behoudt zich het recht om elke opdracht te laten uitvoeren door onderaannemers. Dit geldt voor elke opdracht die door de
  leverancier wordt aangenomen en voor elke offerte die de leverancier aanbiedt.
  Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
  In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd, hetzij het Vredegerecht van het
  kanton Antwerpen, de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen of de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen. De leverancier behoudt zich
  echter het recht om zicht tot iedere andere bevoegde rechtbank te richten.
  Enkel het Belgische recht is van toepassing.